αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν από το πρόγραμμα είναι τα εξής:

-Η βελτίωση των πρακτικών για την υποστήριξη των θυμάτων.

-Η ενίσχυση της αντίληψης ότι η εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να συντελέσει στην αποκάλυψη εγκλημάτων που έχουν διενεργηθεί εντός ιδρυματικών πλαισίων.

-Ενίσχυση της αναγνώρισης της δημόσιας ευθύνης, συνεισφέροντας στον περιορισμό πιθανών μελλοντικών περιστατικών κακοποίησης παιδιών.

Τρεις είναι οι βασικοί πληθυσμοί-στόχοι του προγράμματος: 1) οι ενήλικες θύματα κακοποίησης σε εξω-οικογενειακό περιβάλλον κατά την παιδική τους ηλικία, ώστε να αναζητηθούν οι μακροχρόνιες ατομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της άσκησης βίας εναντίον παιδιών σε περιβάλλοντα όπου θα έπρεπε να τους παρέχουν ασφάλεια και υποστήριξη, 2) επαγγελματίες στον χώρο της υγείας, της κοινωνικής προστασίας και σε δικαστικούς φορείς, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη ενηλίκων θυμάτων και στην πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση του φαινομένου, 3) το πρόγραμμα απευθύνεται και σε άλλους ενδιαφερόμενους, όπως οι εκπρόσωποι φορέων παιδικής προστασίας καθώς η κακοποίηση παιδιών που λαμβάνει χώρα σε εξω-οικογενειακά πλαίσια αποτελεί προφανή αποτυχία του συστήματος και είναι επιτακτικό οι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ώστε να αναγνωρίζουν το τραύμα που υφίστανται τα θύματα και να εγγυηθούν ηθική αποζημίωση.

Ξεκινώντας από την εμπειρία των συμμετεχόντων εταίρων, το πρόγραμμα συμβάλλει στη βελτίωση των μέτρων παιδικής προστασίας και την ποιότητα της βοήθειας που παρέχεται στην Ευρώπη και υπηρετεί την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στο υπάρχον ευρωπαϊκό πλαίσιο, από την Οδηγία των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των παιδιών, A/HRC/11/L.13 15.07.2009, τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την από-ιδρυματοποίηση και τον μετασχηματισμό υπηρεσιών που απευθύνονται σε παιδιά, τη διακήρυξη του Π.Ο.Υ (2010) «Καλύτερη υγεία, καλύτερες ζωές», τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου No. 1303/2013 και στις συστάσεις No 1934(2010) και 1939(2010) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος κάνει τα αποτελέσματα χρήσιμα και σε άλλες χώρες και ίσως αποτελέσει ένα έναυσμα δράσης και γι’ αυτές. Διαφορετικοί εταίροι από διαφορετικούς πολιτισμούς/χώρες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του προγράμματος προωθώντας μια πολυπολιτισμική προσέγγιση και αξιολογώντας τα όρια και τις ευκαιρίες μια ευρωπαϊκής θεώρησης του ζητήματος. Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ πιθανών ενδιαφερόμενων. H ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών αναμένεται να επηρεάσει τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για τη μεταρρύθμιση του τομέα της παιδικής προστασίας στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, θα προωθήσει και την αναγνώριση και την παροχή υποστήριξης σε ενήλικους που έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης σε εξω-οικογενειακά πλαίσια κατά την διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας καθώς και στην αποτροπή μελλοντικών περιστατικών.