Στόχοι του προγράμματος

Οι βασικές δράσεις του προγράμματος είναι:

  • Συγκριτική ανάλυση της ανασκόπησης της γνώσης γύρω από το ζήτημα της κακοποίησης παιδιών σε εξω-οικογενειακά πλαίσια και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του.
  • Δημιουργία ενός διαδικτυακού αρχείου στον ιστότοπο του SASCA με αναφορές ερευνητικών στοιχείων και ανασκόπηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.
  • Ανάπτυξη μια κοινής μεθοδολογίας για τη διενέργεια σχετικής έρευνας με 120 θύματα, 360 ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες καθώς και 60 δικαστικούς λειτουργούς μεταξύ των διαφορετικών χωρών.
  • Εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος υποστήριξης σε 180 ενδιαφερόμενους.
  • Συγγραφή οδηγού κατάλληλων πρακτικών για την υποστήριξη των θυμάτων, που θα διαδοθεί μέσα από 1800 USB, 800 έντυπα αντίτυπα, τον ιστότοπο του SASCA και σεμινάρια.
  • Δημιουργία 4 τοπικών δικτύων 30 ενδιαφερόμενων, φορέων, επαγγελματιών και οργανώσεων θυμάτων, που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του προγράμματος ώστε να συνδιαμορφώσουν δραστηριότητες και ένα δίκτυο υποστήριξης θυμάτων.
  • Διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη πολιτικών ιδρυματικής υποστήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ενδιαφερόμενους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Οι προτάσεις αυτές θα παρουσιαστούν σε συνάντηση διάδοσης και ευαισθητοποίησης για την κακοποίηση των παιδιών σε εξω-οικογενειακά πλαίσια, σε ενδιαφερόμενους φορείς και εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών.
  • Οργάνωση 10 εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή 60 δικαστικών λειτουργών, 50 δικαστών, 50 δικηγόρων, 45 επαγγελματιών στο χώρο της υγείας, 45 υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων και 45 κοινωνικών λειτουργών.
  • Διοργάνωση 4 συνεδρίων με τη συμμετοχή 90 κοινωνικών λειτουργών, 60 επαγγελματιών από τον χώρο της παιδικής προστασίας, 80 υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων, 70 επαγγελματιών στον χώρο της υγείας, 15 τοπικών αρχών, 100 εκπαιδευτικών, 15 υπεύθυνων στη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών.
  • Δημοσίευση 5 σχετικών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.